OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W przypadku, gdy PEX Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe (dotyczy bazy aptek i firm, które posiadają w nazwie dane osobowe, danych kontrahentów, klientów i osób biorących udział w projektach konsultingowych i badawczych PEX, i innych – podobnych czy pokrewnych), dalej „PEX”, informuje o:

  • pełnych danych PEX, w tym danych kontaktowych PEX Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-796, ul. Migdałowa 4D lok. 46  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000178089, posiadającą numer NIP: 951-20-93-564, posiadającą numer REGON: o kapitale zakładowym 12 200 000,00 zł opłaconym gotówką w całości,
  • wyznaczeniu przez administratora Inspektora Ochrony Danych (kontakt: [email protected], + 48 22 886 47 15, lub listownie na dane administratora).

 

  1. Administratorem danych osobowych jest PEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Migdałowa 4D lok. 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000178089.

  2. Z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 (22) 886-47-15 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w tym o celach przetwarzania i ich podstawie prawnej, odbiorcach danych lub kategoriach tych odbiorców, okresie przechowywania danych oraz o wymogu podania danych można uzyskać poprzez skontaktowanie się z Inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres korespondencyjny administratora.

  6. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Scroll to Top