Droga pacjenta do właściwego leczenia - bariery w procesie diagnostyki i włączania leczenia

ŚCIEŻKA PACJENTA

CEL BIZNESOWY KLIENTA:
Zdiagnozowanie barier, które stoją na drodze do szybkiego i skutecznego diagnozowania i inicjacji leczenia pacjentów. Określenie czasu trwania poszczególnych etapów ścieżki pacjenta do właściwego leczenia w ramach Programu Lekowego.

WYZWANIA
Wyzwanie stanowiło zróżnicowanie ścieżki pacjentów: bardzo różny przebieg diagnostyki choroby, zaangażowanie wielu specjalistów oraz ryzyko błędnych diagnoz. Powyższe czynniki powodowały konieczność zaproszenia szerokiej i zróżnicowanej grupy pacjentów o wąskim specjalistycznym profilu.

ROZWIĄZANIE PEX
Szerokie badania jakościowo-ilościowe, pozwalające na szczegółowy opis sytuacji pacjentów z uwzględnieniem
– ścieżki pacjenta od pierwszego rozpoznania objawów do podejrzenia i diagnozy;
– kluczowych problemów / bariery administracyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych (od strony lekarzy);

ŹRÓDŁO DANYCH
Badanie jakościowe:
– 8 IDI z lekarzami z ośrodków z programem lekowym;
– 5 IDI z lekarzami z ośrodków bez programu lekowego;
– 5 IDI z innymi specjalistami zaangażowanymi w diagnostykę;
– 5 IDI z pielęgniarkami pracującymi w ośrodkach z programem lekowym;
– 8 IDI z pacjentami leczonymi w ramach programu lokowego;
– 5 IDI z pacjentami obecnie nie leczonymi w ramach programu lekowego.

Badanie ilościowe:
– wywiad z 40 lekarzami specjalistami;
– wywiady z 230 pacjentami;
– retrospektywna analiza historii pacjentów, 270 opisów.

REZULTAT PROJEKTU
Zbudowanie schematu ścieżki pacjentów w systemie – określenie czasu dla poszczególnych etapów procesu diagnozy. Identyfikacja barier opóźniających proces włączenia leczenia. W trakcie pracy warsztatowej z Klientem wyłonienie barier którym można przeciwdziałać w krótkim horyzoncie czasowym i zaplanowanie długofalowej strategii.

Scroll to Top