Economedica - Wyznaczenie populacji pacjentów

BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE, KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH

CEL BIZNESOWY KLIENTA:
Klient planował wprowadzić na rynek innowacyjny lek, dla populacji pacjentów dotychczas leczonych w suboptymalny sposób ze względu na brak dedykowanego skutecznego leczenia. Do tej pory brakowało takich danych w odniesieniu do populacji polskich pacjentów.
W celu dobrego przygotowania się do działań wprowadzających na rynek w tym rozmów z MZ o refundacji, Klient potrzebował wiarygodnych danych dotyczących liczebność populacji.

WYZWANIA
Ze względu na szeroką ogólną populację chorych, istnieje potrzeba wyodrębnienia dedykowanej populacji pacjentów wymagających specjalistycznej terapii. Dotychczasowy brak precyzyjnej diagnostyki oraz brak dostępnych leków dla tej grupy pacjentów stanowił utrudnienie w identyfikacji tej grupy.

ROZWIĄZANIE PEX
Szerokie badania epidemiologiczne, pozwalające na szczegółowy opis populacji w tym subpopulacji interesującej Klienta
W celu przekonania decydentów o zasadności refundacji, zostały zebrane również informacje o kosztach pośrednich subpopulacji pacjentów.

ŹRÓDŁO DANYCH
– ewidencja pacjentów,
– retrospektywna analiza dokumentacji pacjentów, 400 opisów,
– wywiad z lekarzem (online/CAWI), 76 specjalistów,
– ankieta kosztowa, 111 pacjentów.

REZULTAT PROJEKTU
Oszacowaliśmy liczebność populacji, dostarczyliśmy dane medyczne dotyczące wskazanej grupy.
Klient wykorzystał je w działaniach wspierających starania o refundacje oraz w dyskusjach w ramach Advisory Board.
Lek Klienta został objęty refundacją w ramach nowego Programu Lekowego.
Wyniki badania stały się podstawą publikacji w renomowanym czasopiśmie medycznym.

Scroll to Top