Szczegółowy opis rynku w schorzeniu onkologicznym

STOSOWANE SCHEMATY TERAPEUTYCZNE, PROFIL PACJENTÓW

CEL BIZNESOWY KLIENTA:
Dostarczenie wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku (projekt syndykatowy PEX) szczegółowych informacji o:
– udziale pacjentów z danym schorzeniem (w podziale na podtyp), u których wykonywana jest diagnostyka molekularna, immunohistochemiczna;
– wykonywanych badaniach molekularnych, immunohistochemicznych;
– wyniku przeprowadzonych badań;
– terapiach stosowanych w wybranej grupie pacjentów objętych programem lekowym;
– profilu klinicznym charakteryzującym wybraną grupę pacjentów.

ROZWIĄZANIE PEX
– badanie syndykatowe PEX wykorzystujące metodologię retrospektywnej historii leczenia chorych

ŹRÓDŁO DANYCH
– ewidencja pacjentów, 600 opisów;
– retrospektywna analiza historii pacjentów, 265 opisów;
– wywiad z lekarzem (online/CAWI), 20 specjalistów.

REZULTAT PROJEKTU
Szczegółowy opis sytuacji na rynku w odniesieniu do diagnostyki i terapii określonych grup pacjentów, uwzględniając podziały na różne podtypy.
Każdy z uczniaków projektu znajdował się w innej sytuacji rynkowej – planowane wprowadzenie produktu/ugruntowana pozycja w programie lekowym. Zebrane dane stawiły kluczową wiedzą dla każdego z nich w zaplanowaniu działań wspierających produkt.

Scroll to Top